Algemene voorwaarden Casa Spa d’Alma Casa Spa d’Alma Portugal , Alto de Baixo, 8550-012 Alferce, Portugal email: info@spadalma.eu, tel. +351-282911003 of +351-918185750 Klant: degene die bij Casa Spa d’Alma Portugal een kamer boekt, voor zichzelf en/of anderen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Casa Spa d’Alma en de klant, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Artikel 1 - Totstandkoming overeenkomst 1.1 Een overeenkomst tussen Spa d’Alma en de klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Spa d’Alma door de klant. De overeenkomst is geldig vanaf het moment dat de klant, per e-mail of schriftelijk, bevestiging van de boeking door Spa d’Alma ontvangen heeft tenzij de boeking, op basis van beschikbaarheid direct geautoriseerd. 1.2 Het aanbod van Spa d’Alma wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website van Spa d’Alma of in andere publicaties van aanbiedingen van Spa d’Alma. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden Spa d’Alma niet. Spa d’Alma draagt geen verantwoordelijkheid voor publicaties zoals foto's, teksten en folders die zijn uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden. 1.3 Indien de klant bij het tot stand komen van de overeenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot door Spa d’Alma te leveren diensten, zal hiermee zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Artikel 2 - Betaling 2.1 Na het doen van een reservering dient, na ontvangst van de beschikbaarheidsbevestiging, een aanbetaling van minimaal 30% per kamer te worden voldaan. Uw reservering is pas geldig nadat wij uw betaling ontvangen hebben. De aanbetaling kan geschieden d.m.v. een bankovermaking of Credit Card. Bij de reservering wordt uw Credit Card gevraagd,waarmee u ons machtigt om de betaling te incasseren, mocht u per bank willen betalen laat ons dit direct bij de reservering weten. 2.2 Het restant van de som moet uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de vakantie zijn voldaan. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet per omgaande de gehele reissom worden voldaan. 2.3 Niet tijdige betaling kan, na eenmalige sommatie, leiden tot opzegging van de overeenkomst door Spa d’Alma. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de klant van toepassing zijn en zal het reeds betaalde gedeelte van de reissom worden verrekend met de annuleringskosten. Artikel 3 - Reisbescheiden, reisdocumenten en bagage 3.1 De klant dient bij vertrek en tijdens de vakantie in het bezit te zijn van een geldig paspoort. De door Spa d’Alma vooraf toegestuurde documenten dient de klant op juistheid te controleren. Wijzigingen dienen uiterlijk 5 dagen na ontvangst van deze gegevens aan Spa d’Alma gemeld te worden. 3.2 Spa d’Alma is niet aansprakelijk in geval de klant niet aan het verblijf of behandelingen, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de klant. 3.3 Spa d’Alma is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten gedurende het verblijf bij Spa d’Alma. De klant zorgt zelf voor de in artikel 8.3 genoemde verzekering(en). Artikel 4 - Annulering door de klant 4.1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de klant zijn voor iedere klant de volgende bedragen verschuldigd: Annuleringskosten: Tot 1 maand voor aankomst, restitutie van de aanbetaling (30%) van totaalbedrag, minus €15 administratiekosten. 30 tot 15 dagen voor aankomst 30% van het totaalbedrag. 14 tot 7 dagen voor aankomst 50% van het totaalbedrag. Daarna 100% van het totaalbedrag. Annulering op dag van aankomst of niet verschijnen: Het volledige bedrag wordt in rekening gebracht. In geval men eerder weggaat dan afgesproken wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Voor groepen die de accomodatie bezetten zijn de annuleringskosten als volgt: Tot 2 maanden voor aankomst, restitutie van de aanbetaling (30%) van het totaalbedrag, minus €15 administratiekosten. Vanaf 2 maanden tot 1 maand voor aankomst, geen restitutie van de aanbetaling (30%) van het totale bedrag. 30 tot 0 dagen voor aankomst 100% van het totale bedrag. Artikel 5 - Opzegging door Spa d’Alma 5.1 Spa d’Alma kan de overeenkomst slechts opzeggen wegens omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Spa d’Alma aan de overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. 5.1.1 Indien de klant bij de reservering foutieve of onvolledige informatie verstrekt heeft welke indruist tegen de regels zoals door Casa Spa d’Alma worden gehanteerd. 5.2 Spa d’Alma zal, met opgaaf van reden, de klant onverwijld schriftelijk of per e-mail van de opzegging op de hoogte brengen. 5.3 Spa d’Alma heeft in ieder geval het recht de overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade indien: in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Spa d’Alma en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden; voorbeelden van overmacht zijn politieke onrust, oorlog, schaarste, natuurrampen en stakingen. In geval schade ontstaat door het zich misdragen van een cliënt dan kan enkel deze cliënt aansprakelijk gesteld worden. Artikel 6 - Wijziging door Spa d’Alma 6.1 Spa d’Alma heeft het recht de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de klant onverwijld medegedeelde, omstandigheden. De klant heeft in dat geval recht op annulering en restitutie (van het reeds betaalde gedeelte) van de verblijfssom. Artikel 7 - Aansprakelijkheid van Spa d’Alma 7.1 Spa d’Alma is jegens de klant verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze door hemzelf of door andere door hem ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. 7.2 Spa d’Alma is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de klant, waaronder begrepen schade die het gevolg is van de gezondheidsconditie van de klant; handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Spa d’Alma en/of krachtens de Portugese wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Spa d’Alma kunnen worden toegerekend. 7.3 Spa d’Alma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor een reis- en/of annuleringsverzekering dekking plegen te geven. 7.4 Voor zover Spa d’Alma aansprakelijk gehouden kan worden voor door de klant geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de hoogte van de reeds betaalde verblijfssom. Artikel 8 - Verplichtingen van de klant 8.1 De klant is verplicht zich als een goede klant te gedragen. Indien hij zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor het verblijf voor andere gasten in sterke mate wordt bemoeilijkt of zich uitdrukkelijk niet aan de geldende regels houdt, kan hij door Spa d’Alma van verder verblijf worden uitgesloten, zonder recht op restitutie van de resterende dagen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant. 8.2 De klant is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de overeenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk verbaal en met een schriftelijke bevestiging mee te delen aan Spa d’Alma of diens vertegenwoordiger ter plaatse. 8.3 De klant is verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico's die worden gedekt door een gangbare reis- en ongevallenverzekering. Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen. Artikel 9 - Klachten 9.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Spa d’Alma en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Spa d’Alma zal zo adequaat mogelijk reageren op de betreffende klacht.
Algemene voorwaarden Casa Spa d’Alma Casa Spa d’Alma Portugal , Alto de Baixo, 8550-012 Alferce, Portugal email: info@spadalma.eu, tel. +351-282911003 of +351-918185750 Klant: degene die bij Casa Spa d’Alma Portugal een kamer boekt, voor zichzelf en/of anderen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Casa Spa d’Alma en de klant, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Artikel 1 - Totstandkoming overeenkomst 1.1 Een overeenkomst tussen Spa d’Alma en de klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Spa d’Alma door de klant. De overeenkomst is geldig vanaf het moment dat de klant, per e-mail of schriftelijk, bevestiging van de boeking door Spa d’Alma ontvangen heeft tenzij de boeking, op basis van beschikbaarheid direct geautoriseerd. 1.2 Het aanbod van Spa d’Alma wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website van Spa d’Alma of in andere publicaties van aanbiedingen van Spa d’Alma. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden Spa d’Alma niet. Spa d’Alma draagt geen verantwoordelijkheid voor publicaties zoals foto's, teksten en folders die zijn uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden. 1.3 Indien de klant bij het tot stand komen van de overeenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot door Spa d’Alma te leveren diensten, zal hiermee zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Artikel 2 - Betaling 2.1 Na het doen van een reservering dient, na ontvangst van de beschikbaarheidsbevestiging, een aanbetaling van minimaal 30% per kamer te worden voldaan. Uw reservering is pas geldig nadat wij uw betaling ontvangen hebben. De aanbetaling kan geschieden d.m.v. een bankovermaking of Credit Card. Bij de reservering wordt uw Credit Card gevraagd,waarmee u ons machtigt om de betaling te incasseren, mocht u per bank willen betalen laat ons dit direct bij de reservering weten. 2.2 Het restant van de som moet uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de vakantie zijn voldaan. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet per omgaande de gehele reissom worden voldaan. 2.3 Niet tijdige betaling kan, na eenmalige sommatie, leiden tot opzegging van de overeenkomst door Spa d’Alma. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de klant van toepassing zijn en zal het reeds betaalde gedeelte van de reissom worden verrekend met de annuleringskosten. Artikel 3 - Reisbescheiden, reisdocumenten en bagage 3.1 De klant dient bij vertrek en tijdens de vakantie in het bezit te zijn van een geldig paspoort. De door Spa d’Alma vooraf toegestuurde documenten dient de klant op juistheid te controleren. Wijzigingen dienen uiterlijk 5 dagen na ontvangst van deze gegevens aan Spa d’Alma gemeld te worden. 3.2 Spa d’Alma is niet aansprakelijk in geval de klant niet aan het verblijf of behandelingen, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de klant. 3.3 Spa d’Alma is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten gedurende het verblijf bij Spa d’Alma. De klant zorgt zelf voor de in artikel 8.3 genoemde verzekering(en). Artikel 4 - Annulering door de klant 4.1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de klant zijn voor iedere klant de volgende bedragen verschuldigd: Annuleringskosten: Tot 1 maand voor aankomst, restitutie van de aanbetaling (30%) van totaalbedrag, minus €15 administratiekosten. 30 tot 15 dagen voor aankomst 30% van het totaalbedrag. 14 tot 7 dagen voor aankomst 50% van het totaalbedrag. Daarna 100% van het totaalbedrag. Annulering op dag van aankomst of niet verschijnen: Het volledige bedrag wordt in rekening gebracht. In geval men eerder weggaat dan afgesproken wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Voor groepen die de accomodatie bezetten zijn de annuleringskosten als volgt: Tot 2 maanden voor aankomst, restitutie van de aanbetaling (30%) van het totaalbedrag, minus €15 administratiekosten. Vanaf 2 maanden tot 1 maand voor aankomst, geen restitutie van de aanbetaling (30%) van het totale bedrag. 30 tot 0 dagen voor aankomst 100% van het totale bedrag. Artikel 5 - Opzegging door Spa d’Alma 5.1 Spa d’Alma kan de overeenkomst slechts opzeggen wegens omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Spa d’Alma aan de overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. 5.1.1 Indien de klant bij de reservering foutieve of onvolledige informatie verstrekt heeft welke indruist tegen de regels zoals door Casa Spa d’Alma worden gehanteerd. 5.2 Spa d’Alma zal, met opgaaf van reden, de klant onverwijld schriftelijk of per e-mail van de opzegging op de hoogte brengen. 5.3 Spa d’Alma heeft in ieder geval het recht de overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade indien: in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Spa d’Alma en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden; voorbeelden van overmacht zijn politieke onrust, oorlog, schaarste, natuurrampen en stakingen. In geval schade ontstaat door het zich misdragen van een cliënt dan kan enkel deze cliënt aansprakelijk gesteld worden. Artikel 6 - Wijziging door Spa d’Alma 6.1 Spa d’Alma heeft het recht de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de klant onverwijld medegedeelde, omstandigheden. De klant heeft in dat geval recht op annulering en restitutie (van het reeds betaalde gedeelte) van de verblijfssom. Artikel 7 - Aansprakelijkheid van Spa d’Alma 7.1 Spa d’Alma is jegens de klant verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze door hemzelf of door andere door hem ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. 7.2 Spa d’Alma is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de klant, waaronder begrepen schade die het gevolg is van de gezondheidsconditie van de klant; handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Spa d’Alma en/of krachtens de Portugese wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Spa d’Alma kunnen worden toegerekend. 7.3 Spa d’Alma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor een reis- en/of annuleringsverzekering dekking plegen te geven. 7.4 Voor zover Spa d’Alma aansprakelijk gehouden kan worden voor door de klant geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de hoogte van de reeds betaalde verblijfssom. Artikel 8 - Verplichtingen van de klant 8.1 De klant is verplicht zich als een goede klant te gedragen. Indien hij zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor het verblijf voor andere gasten in sterke mate wordt bemoeilijkt of zich uitdrukkelijk niet aan de geldende regels houdt, kan hij door Spa d’Alma van verder verblijf worden uitgesloten, zonder recht op restitutie van de resterende dagen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant. 8.2 De klant is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de overeenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk verbaal en met een schriftelijke bevestiging mee te delen aan Spa d’Alma of diens vertegenwoordiger ter plaatse. 8.3 De klant is verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico's die worden gedekt door een gangbare reis- en ongevallenverzekering. Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen. Artikel 9 - Klachten 9.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Spa d’Alma en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Spa d’Alma zal zo adequaat mogelijk reageren op de betreffende klacht.
Casa Spa d’Alma
Casa Spa d’Alma